مؤسسه کلبه مهربانی متشکل از سه کمیته: جوانان، بانوان و خیرین می باشد
کمیته جوانان این موسسه فعالیت هایی ازقبیل:
-برگزاری مناسبت های مذهبی و جشن های مناسبتی به نفع جامعه ی هدف نموده و درکنار این برنامه ها فعالیت هایی ازقبیل بازدید وعیادت ازجامعه ی هدف
_کمک رسانی و تحقیق درخصوص خانواده های تحت پوشش
-بازدید ازمراکزنگهداری سالمندان و خانواده های دارای عضومعلول
-حضوردرمدارس استثنایی و خدمات رسانی به این مراکز
-کمک به تبلیغ و ارائه ی اهداف موسسه به همشهریان وایجاد ارتباط بیشتربا مخاطبین درشهرهای دیگر و درادامه ی اهداف باایجادوب سایت موسسه کمک به هرچه شفاف تر شدن فعالیت موسسه
-کمک به متولیان موسسه درامر برگزاری هرچه بهتر برنامه های موسسه درجهت اهداف تعیین شده