بر اساس سیاست های مالی-درمانی موسسه کلبه مهربانی، کودک تحت حمایت کلبه مهربانی کودکی است که سن وی ۱۶ سال بوده و برگه پاتولوژی و گواهی پزشک مبتنی بر تشخیص ابتلا وی به بیماری سرطان را تایید می‌نماید در مورد سرطان های چشم و مغز و نخاع که برگه پاتولوژی وجود ندارد، گواهی پزشک متخصص کافی می‌باشد. هزینه های بیماران تحت حمایت کلبه مهربانی شامل هزینه های کلینیکی، پاراکیلینیکی، دارو،  وسایل پزشکی و کمک هزینه‌های نقدی اعم از سرپایی و بستری در مراکز دولتی می‌باشد. در موارد خاص بر اساس تایید مدیر خدمات حمایتی هزینه های انجام شده در بخش خصوصی طبق تعرفه دولتی قابل پرداخت خواهد بود. در موارد خاص که خدمات مورد نیاز بیمار در بخش دولتی موجود نباشد و یا نوبت دهی آن آنقدر طولانی باشد که جان بیماران را به خطر اندازد، پرداخت هزینه مربوطه بر اساس درصد حمایتی به درخواست مدیر خدمات حمایتی و با تایید مدیر عامل میسر خواهد بود.
مددکار پس از اخذ صورت حساب معتبر و مهر شده مربوط به هزینه یا هرگونه اسناد مثبت دیگر از بیمار، صورت هزینه را تا سقف سه میلیون ریال با توجه به درصد مستخرج از جدول تعیین درصد حمایتی صادر نموده و نسبت به پرداخت آن از محل تنخواه در اختیار، اقدام می‌نماید. مددکار پس از انجام هزینه ، گزارش تنخواه را همراه با اسناد هزینه به سرپرست مددکاری تحویل می‌دهد. سرپرست مددکاری گزارش تنخواه را از نظر قابل پرداخت بودن هزینه، اعمال درصد حمایتی و صحت هزینه اقلام تنخواه تایید نموده و پس از اخذ تایید مدیر خدمات حمایتی به امور مالی تحویل می‌دهد. در صورت انجام هزینه توسط بیمار، بیش از سقف سه میلیون ریال با توجه به موارد مندرج فوق نسبت به پرداخت آن از محل تنخواه در اختیار سرپرست مددکاری مستقر در موسسه یا بیمارستان های دیگر اقدام می‌شود.