موسسه خیریه کلبه مهربانی با اعتقاد به اصل شفافیت، بر این باور است که نحوه انجام فعالیت هایش در حوزه های خیریه، درمان و تحقیقات و قوانین و ضوابط حاکم بر حجم وسیعی از فرآیند هایی که بصورت روزمره در قالب این سه فعالیت صورت می‌پذیرد باید بصورت مستقیم و بی واسطه در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
انعکاس شفاف نحوه تبدیل کمک‌های یاوران و نیکوکاران نیک‌اندیش جامعه به خدمات تخصصی درمانی، حمایتی و رفاهی و تمامی آنچه که در محک می‌گذرد از اصولی است که موسسه همواره به آن پایبند است.
کلیه فرآیندهای معرفی شده ذیل بر اساس آیین نامه مالی موسسه خیریه کلبه مهربانی می‌باشد.

استخدام

حسابرسی و بازرسی مالی

پرداخت هزینه های بیماران

خرید کالا و خدمات

جذب کمک