بر مبنای اساسنامه مؤسسه کلبه مهربانی مدیر عامل برای مدت ۲ سال از میان هیأت مدیره و یا خارج از آن انتخاب می گردد؛ اختیارات و وظایف مدیر عامل در چهارچوب اختیارات و مصوبات هیأت مدیره توسط هیأت مذکور تعیین می گردد.

پریوش قادری نیا: سمت در مؤسسه کلبه مهربانی:مؤسس،عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

تحصیلات: دانشجوی دکتری

پست الکترونیک:Parivash_gh1356@yahoo.com