مهربانی مرام قلب های مهربان مردمان خوش فکر وخوش قلب است وایران سراسر عطرآگین است از احساس های پاک ازجنس عطریاس قلب های مهربان مردان وزنانی که ترجمان کلمه انسانند ؛آنگاه که گویند انسان اشرف مخلوقات است.
معلولیت محدودیت نیست ودر زنجان پراز مهرکلبه ای ازجنس مهربانی ساخته ایم ویاور آنانی هستیم که معلولیت را محدودیت نمیدانند وخالق حماسه های بزرگ زندگی هستند ودنیا را ازدریچه انگیزه وامید وتلاش می نگرند .وما درکلبه مهربانی کیا باآن ها هم مسیریم تا بوم رنگ زندگی نقش خوش انسانیت را به تصویر کشد.
دراین مسیر همراهی شما چراغ راهی خواهد بود برای اتفاق های خوب در کلبه مهربان شهر وما همه باهم سرساعت انسانیت قرار همدلی داریم ودستان پرمهرشمارا به گرمی می فشاریم.
منتظر حضور گرمتان هستیم.
برای همراهی با ما روی تصویر مقابل کلیک کنید.