سایر روش های کمک به کلبه مهربانی:
شما یاور گرامی می توانید با گرفتن کد دستوری زیر به کلبه مهربانی کمک نمایید:

۲۸۸#*۴*۷۳۳*

شماره حساب جاری بانک ملی:                                ۰۱۱۰۹۸۵۹۸۳۰۰۰
شماره کارت بانک ملی:                           ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۸۸-۴۴۶۸
شماره حساب بانک مهر ایران:                              ۴۲۰۲۱۱۴۲۲۱۳۴۳۱
شماره کارت بانک مهر ایران:                       ۷۳۸۳-۰۰۰۰-۷۳۷۰-۶۰۶۳