شاپرکی درکلبه مهربانی متولدشد
باحضور هنرمدان تئاتر جامعه معلولین تیم قوی شاپرک که پنج سال است کارخود را آغاز کرده همراه کلبه مهربانی شد تا حمایت های کلبه مهربانی وهنروالای توانمندان عرصه هنر آغازی باشد برای نمایش طوفان هنری وتوانمندی جامعه معلولینی که دنیایشان را محدود نمیبینند.
دراین جلسه اقای اجاقلو از رادیو ایران مهمان کلبه مهربانی شدند تا از مساعدت ها وهمراهی هنرمندان گوینده مطرح ایران خبربدهند.
سرآخر با تفاهمی نام گروه تئاتر بااین عنوان متولد شد”
(شاپرکی درکلبه مهربانی)
دکتر محسن اجلی درجمع هنرمندان تئاتر کلبه مهربانی از قدرت هنر درراستای نمایش توانمندی های معلولین گفت وبه نمایندگی از تمام مسوولین وخیرین کلبه مهربانی خبرازحمایت همه جانبه از دست اندرکاران تئاتر ((شاپرکی درکلبه مهربانی)) داد
سرکارخانم بازرگان(کارگردان ونویسنده گروه تئاتر شاپرکی درکلبه مهربانی) درنشست امروز گفت:برای جشنواره مشهد باتمام قدرت تمرین میکنیم وتک تک نقش های تعریف شده درنمایشنامه مستند زندگی بازیگران این تئاتراست که خود ازجانعه معلولینی هستند که افتخارآفرینند.
درجمع بازیگران این نمایش نام ورزشکاران وهنرمندان عرصه صدا ومجسمه سازان برتر جامعه معلولین به چشم میخورد.