حمیده نکیسا.

کارشناسی ارشد مشاوره
مشاوره کلبه مهربانی
قسمت روانشناسی کلبه مهربانی در دو بخش روانشناسی معلولان و روانشناسی خانواده به مراجعین خدمات ارائه میشود.
روانشناسی معلولان: تمامی افرادی که به دلیل فقدان یکی از ملزمات زندگی متعارف اجتماعی به گونه ای متفاوت از سایرین زندگی میکنند معلول و یا کم توان به شمار میروند.
از این رو پرداختن به روانشناسی فرد معلول از اهمیت بالایی برخوردار است.سلامت روان یک شخص معلول به همراه خانواده شخص بسیار حائز اهمیت میباشد.
در قسمت روانشناسی معلولان در کلبه مهربانی کیا سعی میشود با استعانت از اصول روانشناسی معلولان و بهره مندی از شیوه های موثر در زمینه مشاوره که سلامت روان یک فرد معلول به همراه خانواده او در حد مطلوب نگه داشته شود تا فرد معلول هم بتواند پله های ترقی را حتی با وجود یک سری نا توانی ها طی بکند.
در قسمت روانشناسی خانواده هم سعی بر این است که روابط بین افراد در فضای خانواده بهتر شود و اعضا ارتباط نزدیک و تاثیر گذاری بر یکدیگر داشته باشند.
تلاش برای پیش گیری و حل مشکلات خانوادگی مخصوصا مشکلات مربوط به جوانان در زمینه های مختلف.
با ارزوی موفقیت روزافزون برای تمام همکاران عزیزم درموسسه خیریه کلبه مهربانی کیا زنجان.